Databázové objekty

Tabulky jsou jen jedny z mnoha databázových objektů (entit). Pokročilejší databázové systémy dále obsahují:

Pohled/View
- objekt, který uživateli poskytuje data ve stejné podobě jako tabulka, ale na rozdíl od tabulky neobsahuje data, ale pouze předpis pro získání dat z tabulek a jiných pohledů (SELECT)
- nelze modifikovat tak jako tabulka pomocí příkazů SML SQL (INSERT, DELETE,…)
Indexy/Klíče
- definovány nad jednotlivými sloupci tabulek
- jejich funkce je vést si v tabulkách rychlé LUT (look-up tables – „pořadníky“) na sloupce, nad nimiž byly definovány, vyloučit duplicitu v záznamech nebo zajišťovat fulltextové vyhledávání
Triggery/Spouště
- mechanismus mezi řádky dvou tabulek, který se v databázovém systému dá definovat jako jeden z několika úkonů, který se vyvolá po změně nebo smazání rodičovské tabulky
Uživatelem definované procedury a funkce
- ukládání pojmenovaných kusů kódu, které provedou v databázi nad danými tabulkami určitou sekvenci příkazů (procedury) nebo navíc vrátí nějaký výsledek (uživatelské funkce)
Události/Events
- procedury spouštěné v určitý datum a čas nebo opakovaně s definovatelnou periodou
- mohou sloužit k údržbě, promazávání dočasných dat či kontrolování referenční integrity
Formuláře
- některé datab. systémy (např. Microsoft Access) umožňují uživatelům vytvářet vstupní formuláře pro vizuálně přívětivé zadávání hodnot
- uživatel si může např. nadefinovat rozložení jednotlivých vstupních polí z dané tabulky, popisky atd.
Sestavy/Reporty
- umožňují uživateli definovat layout s políčky dané tabulky, do kterého se při použití doplní aktuální hodnoty
- používají se pro výstup dat (tisk, prezentaci nebo pouhé zobrazení)
- mohou být např. doplněny o filtry, které vyfiltrují jen chtěné záznamy
Uživatelská oprávnění
- u lepších databázových systémů je možnost oddělit jednotlivé úrovně přístupu uživatelů k databázi (oprávnění na různé typy příkazů - např. povolení příkazu DELETE jen pro administrátora, ne pro běžného uživatele)
Partitioning
- způsob, jak rozdělit data v tabulce na více pevných disků, a tím rozložit zátěž na ni kladenou
Procesy
- databázové stroje umí podat přehled o procesech, které jejich služeb aktuálně využívají
Vizuální E-R schéma
- vizuální reprezentace vztahů (relací) na sobě závislých polí mezi tabulkami
a další